Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018r. – zakup usług proinnowacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.04.2018 r.: Zakup usługi proinnowacyjnej
18 kwietnia 2018
W dniu 19 listopada 2019 roku firma Ostmarcraft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn „Wprowadzenie nowej gamy produktów do oferty Ostmarcraft Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych w zakresie innowacji.”, w ramach „poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.
3 marca 2020

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018r. – zakup usług proinnowacyjnych

 1. Ostmar-craft Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Zamawiającego polegającej na wdrożeniu w przedsiębiorstwie OstmarCraft Sp. z o.o. nowoczesnych technologii produkcji i łączenia materiałów naturalnych w tym drewna i metalu z elementami powstającymi poprzez zastosowanie druku 3D. W ramach usługi zrealizowane będą działania mające na celu wsparcie i pomoc przy stworzeniu i uruchomieniu nowoczesnego centrum obróbki i łączenia materiałów.
 3. Termin złożenia oferty upływa w dniu 21.05.2018r
 4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres OstmarCraft Sp. z o.o, Markowa 1511, 37-120., biuro@ostmar-craft.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: OstmarCraft Sp. z o.o, Markowa 1511, 37-120 w  zamkniętej kopercie zawierającą dopisek: „Oferta na świadczenie usług proinnowacyjnych w ramach działania 2.3.1 POIR” oraz oznaczenie Wykonawcy wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Dokumenty:
  zapytanie_ofertowe_ostmarcraft_08.05.2018
  – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ostmarcraft 08.05.18
  – Załącznik nr 2 – Wzór Umowy warunkowej Ostmarcraft