ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.04.2018 r.: Zakup usługi proinnowacyjnej

Informacja o wyniku postępowania
16 kwietnia 2018
Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018r. – zakup usług proinnowacyjnych
8 maja 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.04.2018 r.: Zakup usługi proinnowacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.04.2018 r.: Zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Ostmarcraft Sp. z o.o.

Oferty należy składać w terminie od 18.04.2018 r. do 26.04.2018 r. do godz. 15:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiającego.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: OstmarCraft Sp. z o.o, Markowa 1511, 37-120. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską wraz z adnotacją „Oferta na realizację usług doradczych. Nie otwierać do dnia 26.04.2018 r. do godziny 16:00.”
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Zamawiającego polegającej na wdrożeniu w przedsiębiorstwie OstmarCraft Sp. z o.o. nowoczesnych technologii produkcji i łączenia materiałów naturalnych w tym drewna i metalu z elementami powstającymi poprzez zastosowanie druku 3D.

Zakres zadań Wykonawcy w ramach zamówienia obejmuje:
-Analizę alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
-Uszczegółowienie i ocenę wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
-Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
-Identyfikację i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikację i optymalizację;
-Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
-Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
-Analizę ryzyka wdrożenia innowacji;
-Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia innowacji;
-Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
-Monitorowanie i ocenę efektów wdrożenia innowacji;
-Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badanie stanu techniki i czystości patentowej;
-Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji.

Załączniki wraz z pełną specyfikacją i informacjami:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe Ostmarcraft Sp. z o.o. – 18.04.2018 r. – wzór
Formularz oferty – Ostmarcraft Sp. z o.o. – wzór
Oświadczenie wykonawcy – Ostmarcraft Sp. z o.o. – wzór

Informacje zostały również zawarte w portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3102

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i składania ofert.

Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@ostmar-craft.pl
tel.: 608-513-345 lub 665-390-239

 

Aktualizacja: 26.04.2018r.
Zapytanie zakończone – brak ofert.