Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe nr 001/2018 z dnia 20.03.2018r.
20 marca 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.04.2018 r.: Zakup usługi proinnowacyjnej
18 kwietnia 2018

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  nr 001/2018 na realizację Zadania 1 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z o. o.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 2 TIK.

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.03.2018 r. dotyczącym wyboru  dostawcy modułów oprogramowania  Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D, informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez : SONTOP Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 24/92,  35-206 Rzeszów,  NIP: 5170384568.