Zapytanie ofertowe nr 001/2018 z dnia 20.03.2018r.

Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z o.o.
24 lutego 2018
Informacja o wyniku postępowania
16 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe nr 001/2018 z dnia 20.03.2018r.

Ostmar-Craft Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na realizację Zadania 1 na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z o. o.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 2 TIK. Nr wniosku o dofinansowanie RPPK.01.04.01-18-582/17, umowa o dofinansowanie z dnia  23.02.2018 r., nr RPPK.01.04.01-18-0582/17-00.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

  1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie od dnia 20.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. do godz. 15:00, pod adresem Ostmar – Craft Sp. z o.o. Markowa 1511, 37-120 Markowa, o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
  • przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.3.2018 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Ostmar – Craft Sp. z o.o. Markowa 1511, 37-120 Markowa.

Wszelkie informacje zostały zawarte w załączonych dokumentach:

Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie o braku powiazań
Zał. 3 – Umowa
Zał. 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe 20.03

Dokumenty wzorcowe w wersji edytowalnej:

Załącznik_nr_1_formularz_oferty_wzór Ostmarcraft
Załącznik_nr_2_oświadczenie_o_braku_powiązań Ostmarcraft
Załącznik_nr_3_projekt_umowy Ostmarcraft
Załącznik_nr_4_opis_przedmiotu_zamówienia Ostmarcraft

Zmiana terminu składania ofert: Zapytanie ofertowe  nr 001/2018 na realizację Zadania 1 –Zakup wartości niematerialnych i prawnych w firmie Ostmar-craft Sp. z o.o.Zmiana terminu składania ofert: Zapytanie ofertowe  nr 001/2018 na realizację Zadania 1 –Zakup wartości niematerialnych i prawnych w firmie Ostmar-craft Sp. z o.o.
UWAGA! W dniu 30.03.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści ogłoszenia zapytania ofertowego.
Zmianie uległa data terminu składania ofert do dnia 05.04.2018 r. 
Zmian dokonano w:
–  zapytaniu ofertowym – pkt. V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert;
– treści ogłoszenia w polu: Termin składania ofert oraz Miejsce i sposób składania ofert.
Zapytanie ofertowe – zmiana terminu – do 05.04.2018 r_